โปรโมชั่น!

-

เป้าหมายหลักของการเรียนพิเศษ

การเรียนพิเศษ อาจเป็นเรื่องไม่จำเป็นหากนักเรียนทุกคนมีสติปัญญา ความสามารถและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน แต่ทว่าความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น นักเรียนบางคนอาจมีพื้นฐานการเข้าใจ วิธีคิดวิเคราะห์และความถนัดแต่ละวิชาที่แตกต่างกันไป บางคนอาจชำนาญวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าจึงเป็นสาเหตุให้ทำคะแนนได้มากกว่าวิชาอื่น ดังนั้นการเรียนพิเศษจะช่วยปรับพื้นฐาน แก้จุดอ่อนและเสริมจุดแกร่งด้วยเทคนิคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำโจทย์มากขึ้น

นอกจากนี้การเรียนการสอนภายในห้องเรียนตามแบบโรงเรียนทั่วไปก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กต้องขวนขวายออกไปเรียนพิเศษหาความรู้เองนอกห้อง

ประการแรก คือ ปริมาณเด็กนักเรียนต่อห้องมากเกินกว่าที่อาจารย์จะสอดส่องดูแลและแก้ไขจุดด้อยทางวิชาการได้อย่างใกล้ชิดทั้งหมด เด็กที่มีพื้นฐานต่างจากเพื่อนจะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังทันทีหากไม่เข้าใจบทเรียนเพียงแค่บางจุดเท่านั้น ซึ่งเหล่านี้อาจสะสมกลายเป็นความไม่ชอบในวิชานั้นๆ เลยก็เป็นได้

ประการที่สอง เป็นธรรมชาติของเด็กไทยที่ไม่กล้าแสดงออกในห้องเรียน เมื่อเกิดความสับสนในบทเรียน เด็กจะไม่กล้ายกมือถามอาจารย์ถึงประเด็นที่ไม่เข้าใจ เพราะเกรงว่าจะเป็นการเสียเวลาเพื่อนส่วนมาก หรือเพราะกลัวโดนเพื่อนมองว่าตัวเองโง่

ดังนั้นการเรียนภายในห้องเรียนอย่างเดียวจึงไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็กนักเรียนได้เพียงพออีกต่อไป การเรียนพิเศษแบบกลุ่มย่อย (สอนสด) จึงเป็นกลายเป็นทางเลือกใหม่ของเด็กนักเรียนจำนวนมาก เนื่องจากจะทำให้เด็กเข้าถึงบทเรียนและผู้สอนได้มากกว่าการเรียนในห้องโดยทั่วไป ผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยกับ “อาจารย์” ได้ในทันที หรือในทางกลับกัน “อาจารย์” จะเป็นผู้มองเห็นจุดอ่อนของผู้เรียน และพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไปได้

More